Algemene voorwaarden

Algemene Gebruikersvoorwaarden auction-deals

Artikel 1. Definities

Website: de website www.auction-deals.com, die in stand wordt gehouden door B&O Bakkerij Techniek BV, gevestigd te Oud Gastel;
Gebruiker: degene die zich op de Website heeft geregistreerd;
Persoonsgegevens: de door Gebruiker verstrekte gegevens die tot zijn of haar persoon herleidbaar zijn, waaronder naam/adres/woonplaats gegevens, en e-mailadres;
B&O Bakkerij Techniek: Auction Deals en/of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de Website;
Registratie: aanmelding van Gebruiker op de website door middel van het volledig invullen van het op de Website aanwezige registratieformulier;
Bod: elk door Gebruiker in de veiling voor een kavel geboden bedrag;
Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild;
Veiling: de door B&O Bakkerij Techniek georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken;
Koper: de Gebruiker aan wie de Kavel is toegewezen;
Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen B&O Bakkerij Techniek en gebruiker;
Algemene Gebruikers voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
Algemene Online Veilingvoorwaarden: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een Veiling;
Specifieke Online Veilingvoorwaarden: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Online Veilingvoorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke Veiling, zoals vermeld op de Website voor de betreffende Veiling;

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Gebruiker enerzijds en B&O Bakkerij Techniek anderzijds bij het gebruik van de Website.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden dan de onderhavige, de Specifieke en/of de Algemene Online Veilingvoorwaarden en Metaalunievoorwaarden is uitgesloten.

Artikel 3. Gebruikersovereenkomst

3.1 De Gebruikersovereenkomst komt tot stand door Registratie op de Website en stelt Gebruiker o.a. in staat de voortgang van Veilingen via de Website te volgen. De Gebruikersovereenkomst is niet overdraagbaar. Bij de Registratie verstrekt Gebruiker zijn Persoonsgegevens aan B&O Bakkerij Techniek en kiest hij zelf een wachtwoord voor toegang tot de Website.

3.2 B&O Bakkerij Techniek bevestigt de Registratie per e-mail aan Gebruiker op het door deze opgegeven e-mail adres, waarna Gebruiker zich met behulp van zijn gekozen wachtwoord toegang kan verschaffen tot de Veiling. Gebruiker verplicht zich, zich na toegang tot de Website behoorlijk te gedragen en geen schade toe te brengen aan de Website of aan andere gebruikers daarvan. De Gebruiker is aansprakelijk voor alle handelingen die op de Website plaatsvinden nadat daar toegang is verkregen met behulp van het wachtwoord van Gebruiker.

3.3 Gebruiker garandeert de juistheid en volledigheid van de bij de Registratie verschafte Persoonsgegevens. Mochten de Persoonsgegevens op enig moment wijzigen, dan heeft Gebruiker de verplichting B&O Bakkerij Techniek per ommegaande van deze wijziging(en) op de hoogte te brengen.

3.4 B&O Bakkerij Techniek behoudt zich het recht voor Registratie te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen.

3.5 B&O Bakkerij Techniek neemt de door haar verkregen Persoonsgegevens op in een daartoe aangehouden administratie. Door Registratie op de Website geeft Gebruiker toestemming voor het gebruik en het opslaan van de geregistreerde Persoonsgegevens.

3.6 Het is Gebruikers verboden om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen (middels deeplinken of anderszins) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van B&O Bakkerij Techniek.

Artikel 4. De Veiling

4.1 B&O Bakkerij Techniek behoudt zich het recht voor een Veiling te annuleren, eerder dan op de Website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de Website, waardoor deze niet volledig en/of niet voor alle Gebruikers toegankelijk is, heeft B&O Bakkerij Techniek het recht de Veiling met 24 uur te verlengen.

4.2 Gebruiker verklaart zich door zijn Registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. B&O Bakkerij Techniek sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de Website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van B&O Bakkerij Techniek.
Meer in het bijzonder aanvaardt B&O Bakkerij Techniek in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
• Handelingen door Gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de Website geplaatste informatie;
• De onmogelijkheid om de Website (volledig) te gebruiken en/of enige andere storing in de Website of het achterliggende systeem;
• Het niet voldoen van de Kavels aan de specificaties zoals vermeld op de Website;
• Het feit dat de informatie op de Website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
• Fouten in de software van de Website en/of het achterliggende systeem;
• Het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de Website van B&O Bakkerij Techniek door een derde.

Artikel 5. Beveiliging

5.1 B&O Bakkerij Techniek spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies van data en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

5.2 B&O Bakkerij Techniek is echter niet aansprakelijk voor verlies van data, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via de Website verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de Website wordt gemaakt.

5.3 De Website kan links naar andere websites bevatten. B&O Bakkerij Techniek heeft geen zeggenschap over dergelijke sites en is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites.

Artikel 6. Omschrijving Kavels

6.1 B&O Bakkerij Techniek en degene in wiens opdracht de Kavel wordt geveild streven naar een zo groot mogelijke juistheid en duidelijkheid van de omschrijving van een Kavel op de Website, in veilingcatalogi, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te
aanvaarden.

6.2 Leidingen, kabels en/of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan/in een Kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting of wel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de Kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.3 Als zaken die onder een kavel tezamen, het totaal geboden per zaak overtreft, zal het gegund worden aan de bieder van het kavel waar deze zaken onder vallen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 De aansprakelijkheid van B&O Bakkerij Techniek, indien en voor zover na toepassing van de overige bepalingen uit deze Algemene Gebruikersvoorwaarden en (indien van toepassing) de Algemene en Specifieke Online Veilingvoorwaarden) nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van B&O Bakkerij Techniek in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van B&O Bakkerij Techniek niet uitkeert is de aansprakelijkheid van B&O Bakkerij Techniek beperkt
tot € 1.000,-.

7.2 B&O Bakkerij Techniek is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade.
Voorts is iedere aansprakelijkheid van B&O Bakkerij Techniek in verband met enig gebrek aan de Kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten.

7.3 Bij het inschakelen van derden zal B&O Bakkerij Techniek steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
B&O Bakkerij Techniek is evenwel voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

Artikel 8. Aanpassingen; werking

8.1 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Gebruikersvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Gebruikersvoorwaarden onverminderd van kracht blijven. B&O Bakkerij Techniek zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

8.2 B&O Bakkerij Techniek kan, naast deze Algemene Gebruikersvoorwaarden, Algemene Online Veilingvoorwaarden en Specifieke Online Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Deze zullen voor de Veiling door Gebruiker dienen te worden bevestigd. Bij onderlinge tegenstrijdigheid prevaleert het bepaalde in de Algemene of Specifieke Online Veilingvoorwaarden boven het bepaalde in de onderhavige Algemene Gebruikersvoorwaarden.

8.3 Van deze Algemene Gebruikersvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van B&O Bakkerij Techniek is vastgelegd.

8.4 B&O Bakkerij Techniek behoudt zich het recht voor deze Algemene Gebruikersvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e- mail aan Gebruiker zijn meegedeeld in werking.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

9.1 Alle biedingen geplaatst via deze website gelden de volgende voorwaarden:
• Exclusief 15% opgeld.
• Exclusief 21% BTW.
• Af locatie.
• Zelf demonteren en vervoeren.
• Geen garantie.
• Bij niet ophalen binnen gestelde termijn vervallen de rechten en wordt er 10% van het verkoopbedrag in rekening gebracht.
• Als niet aan betaling voldaan is binnen gestelde termijn vervallen de rechten en wordt er 10% van het verkoopbedrag in rekening gebracht.

Artikel 10. Toepasselijk recht

10.1 Op deze Algemene Gebruikersvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de Veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

10.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Gebruikersvoorwaarden is de originele tekst.
Ingeval de Algemene Gebruikersvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

Hulp nodig?

Heeft u vragen over onze veilingen of producten? Wij staan altijd voor u klaar. Neem contact op via: